Medicinsk utrustning ska servas i enlighet med de angivna rekommendationerna. Säkerheten måste tryggas för såväl patienter som användare. Nordic Service Group utför certifierad service i hela Norden, vilket innefattar årligt underhåll, reparationer, kalibreringar och installationer. Många globala och välkända varumärken har valt Nordic Service Group som sin officiella servicepartner.

Förebyggande underhåll av medicinsk utrustning

Medicinsk utrustning ska servas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Vanligtvis står det korrekta serviceintervallet för enheten i användarhandboken. I det förebyggande underhållet ingår normalt en drifts- och funktionskontroll, ett elsäkerhetstest och eventuella reservdelsbyten enligt tillverkarens krav. Under servicearbetet använder vi endast kalibrerad och spårbar testutrustning.

Regelbundet utförd service förlänger även utrustningens livslängd.

Reparation av medicinsk utrustning

Vi vet hur viktig din utrustning är. Nordic Service Group kan erbjuda snabb hjälp, med hänsyn tagen till omständigheterna. Vi lägger stor vikt vid en bra kommunikation medan vi hjälper dig att få din medicinska utrustning i driftsdugligt skick igen. De flesta reparationer utför vi direkt hos kunden. Vi har dock även drygt tio serviceställen i Norden med reparationsverkstäder som håller en hög kvalitet. Du kan skicka din medicinska utrustning till din närmaste verkstad.

Reservdelar

Vi använder endast originalreservdelar i samband med underhåll och reparation av utrustning. Dessutom säljer och levererar vi reservdelar till medicinsk utrustning. Om du bara är på jakt efter rätt reservdel till din medicinska utrustning kan du kontakta ditt lokala Nordic Service Group-kontor.

Är du distributör eller tillverkare? Vi är alltid intresserade av nya möjligheter att dela med oss av vår expertis. Kontakta ditt lokala kontor för närmare information.

Vi utför till exempel service på följande medicintekniska utrustning:

EKG-monitorer och -skrivare ska uppfylla säkerhetskraven i fråga om elsäkerhet. Underhåll krävs för att säkerställa funktionen och säkerheten hos de olika modulerna och för att upptäcka eventuellt slitage. Därutöver behövs elsäkerhetstester, vilket innefattar jordfel och anslutningar, för att garantera patientsäkerheten.

Underhållet utförs i enlighet med tillverkarnas servicehandböcker och omfattar:

 • Visuell kontroll av knappar, display och hölje
 • Test av EKG-kablar
 • Batteritest
 • Elsäkerhetstest
 • Allmän instrumentrengöring
 • Tekniska hjälpmedel

Det är viktigt att utföra service på patientmonitorer för att säkerställa patienternas och användarnas säkerhet. Under underhållet testas patientmonitorns funktioner och ett elsäkerhetstest utförs i enlighet med gällande standarder. Nordic Service Group är ett auktoriserat serviceföretag för flera olika tillverkare av patientmonitorer.

I det förebyggande underhållet för patientmonitorer ingår exempelvis följande:

 • Visuell kontroll
 • Funktionskontroll
 • Displaytest
 • Kontroll av EKG-kablar
 • Batteritest
 • Allmän rengöring
 • Elsäkerhetstest

Det är mycket viktigt att utföra service på anestesiutrustning och servicen ska alltid uppfylla tillverkarens krav. Underhåll måste utföras för att säkerställa patientsäkerheten och för att minimera risken för att utrustning går sönder. Många delar i anestesiinstrument utsätts för slitage och det är viktigt att utföra förebyggande underhåll.

I det förebyggande underhållet för anestesiutrustning ingår exempelvis:

 • Underhåll av andningssystemet
 • Underhåll och test av bälgenhet
 • Funktionstest av övertrycksventilen
 • Läckagetest av blandarutloppets backventil
 • Verifiering av blandarens flöde
 • Kontroll av förångningsenhet
 • Elsäkerhetstest
 • Andra mätningar som behövs

Respiratorer måste servas enligt tillverkarens rekommendationer för att trygga patientsäkerheten. Nordic Service Group är ett auktoriserat serviceföretag för flera olika tillverkare av respiratorer.

I det förebyggande underhållet för respiratorer ingår exempelvis:

 • Visuell inspektion
 • Självtester
 • Centralgasmätningar
 • Reglering av inre tryck
 • Test av syrgassensor
 • Tester av volymetriskt flöde
 • Tester av BIAS-flöde
 • Tester av ventilationsfrekvens
 • Elsäkerhetstest
 • Andra mätningar som behövs

Med tanke på de krav på säkerhet och prestanda som gäller för medicintekniska produkter är det viktigt att infusionspumpar testas regelbundet. På så sätt kan du vara säker på att de fungerar enligt tillverkarens specifikationer och uppfyller såväl de kliniska som de miljömässiga kraven. Nordic Service Group är ett auktoriserat serviceföretag för flera olika tillverkare av infusionspumpar.

I det förebyggande underhållet för infusionspumpar ingår exempelvis:

 • Visuell kontroll – hölje, märkningar etc.
 • Invändig kontroll – kontakter och vätska
 • Test av alla knappar
 • Kontroll av datum och tid
 • Test av övergång från slang till ledning
 • Kontroll av droppräknare
 • Larm för öppen lucka
 • Test av levererad volym
 • Ocklusionstest
 • Batteritest
 • Elsäkerhetstest
 • Allmän instrumentrengöring

Defibrillatorer måste servas enligt tillverkarens rekommendationer för att trygga patient- och användarsäkerheten. Nordic Service Group är ett auktoriserat serviceföretag för flera olika tillverkare av defibrillatorer.

I det förebyggande underhållet för defibrillatorer ingår exempelvis följande:

 • Visuell kontroll
 • Självtest
 • Energiprovning i enlighet med tillverkarens toleranser
 • Kontroll av elektroder
 • Sp02-test
 • Elsäkerhetstest

Elektrokirurgisk utrustning måste servas enligt tillverkarens rekommendationer för att trygga patient- och användarsäkerheten. Nordic Service Group är ett auktoriserat serviceföretag för flera olika tillverkare av elektrokirurgisk utrustning.

I det förebyggande underhållet för elektrokirurgisk utrustning ingår exempelvis följande:

 • Visuell kontroll
 • Driftskontroll
 • Mätning av uteffekt
 • Elsäkerhetstest

Laserkirurgisk utrustning måste servas årligen enligt tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att kontrollera att laserenheten fungerar i enlighet med tillverkarens krav. Nordic Service Group är ett auktoriserat serviceföretag för flera olika tillverkare av laserkirurgisk utrustning.

I det förebyggande underhållet för laserkirurgisk utrustning ingår exempelvis:

 • Visuell kontroll
 • Kontroll/påfyllning av vätska
 • Byte av filter
 • Kontroll av handenhet
 • Energitest
 • Elsäkerhetstest
 • Andra mätningar som behövs

System för patientuppvärmning måste servas enligt tillverkarens rekommendationer. Förebyggande underhåll säkerställer att systemet för patientuppvärmning är säkert både för patienterna och för de som använder utrustningen.

I det förebyggande underhållet för system för patientuppvärmning ingår exempelvis:

 • Kontroll av temperatur
 • Byte av filter
 • Visuell och funktionell kontroll
 • Rengöring av utrustningen
 • Elsäkerhetstest

Vi berättar gärna mer om våra tjänster. Kontakta ditt lokala kontor för närmare information.

Kontakta oss