Skydd av personuppgifter

Nordic Service Group behandlar kunders personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Av den anledningen har Nordic Service Group infört en datapolicy i enlighet med gällande EU-lagstiftning och lokala lagar.

Den registrerades rättigheter

Nordic Service Group respekterar fullt ut den registrerades rätt till och önskemål om sekretess gällande alla personuppgifter som tillhandahålls/samlas in i samband med Nordic Service Groups arbete och behandling av nämnda uppgifter. Vi är medvetna om behovet av att skydda, begränsa och korrekt behandla alla personuppgifter som lämnas till oss/samlas in av oss.

Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, vilket innefattar men inte är begränsat till personens för- och efternamn, ålder, kön, arbetsadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter etc. Dessa uppgifter kan komma att behandlas för att förse kunder med tjänster som nyhetsbrev eller service av utrustning.

Nordic Service Group behandlar kunduppgifter i samband med vårt arbete och vi kommer regelbundet att radera eller anonymiserade alla uppgifter som har överförts till oss [contact details such as name, telephone and email]. Informationen lagras så länge som [our contract/guarantor liability/cooperation] gäller, såvida det inte finns ett rättsligt krav att lagra uppgifterna under längre tid. All lagring görs med hänsyn till den allmänna dataskyddsförordningen och den kompletterande lokala dataskyddslagen.

Nordic Service Group respekterar varje persons rätt att rätta sina personuppgifter, samt att få dem raderade, vilket innefattar kunduppgifter. Vi kommer därför att radera alla uppgifter vid önskemål, med hänsyn till den allmänna dataskyddsförordningen och den kompletterande lokala dataskyddslagen.
Endast Nordic Service Groups anställda får tillgång till personuppgifterna och enbart i den utsträckning som behövs för att utföra uppgifterna [which we have agreed/are obligated to].

Dina rättigheter

En registrerad person omfattas av rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen:

  • Rätt till tillgång

  • Rätt till rättelse

  • Rätt till radering

  • Rätt till begränsning av behandlingen

  • Rätt till uppgiftsportabilitet

  • Rätt att göra invändningar

Säkerhetsöverträdelse

Nordic Service Group ska utan dröjsmål, och senast inom 72 timmar, rapportera säkerhetsöverträdelser till tillsynsmyndigheterna. Om en säkerhetsöverträdelse skulle kunna påverka de registrerade måste vi även meddela dem om detta inom samma tidsram.

Webbplats

Om du ger ditt medgivande när du besöker vår webbplats kommer cookies att skickas till din dator via webbläsaren. På så sätt kan vår webbplats känna igen din webbläsare och hämta information. Målet är att förbättra kundupplevelsen och sammanställa statistik om trafik etc.

Kontakt

Du kan kontakta din lokala kontaktperson inom NSG vid frågor som rör sekretesspolicyn.

Klagomål

Klagomål bör skickas till den lokala dataskyddsmyndigheten.